Erityisopetus

Erityisopettaja kartoittaa lukion aloittavien opiskelijoiden erityisen tuen tarvetta ensimmäisen vuoden aikana. Tuen tarve voi johtua muun muassa kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Tavanomaisin oppimisen ongelma lukiossa on lukivaikeus, joka ilmenee muun muassa lukemisen hitautena ja virheellisyytenä, vaikeuksina luetun ymmärtämisessä sekä lauserakenteiden ja kieliopin hahmottamisessa. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa varsinainen lukitesti ja laaditaan lukilausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Jos lukio-opinnot eivät ala sujua toivotulla tavalla kovasta yrittämisestä huolimatta tai opiskelijalla on ollut oppimisvaikeuksia jo peruskoulun aikana, opiskelijan tai huoltajan kannattaa ottaa myös oma-aloitteisesti yhteyttä erityisopettajaan. 

Erityisopettaja/opinto-ohjaaja  Anu Jokinen

 

© Leena Mattila